Warsztaty Szkoleniowe dla Terapeutów Uzależnień

Drukuj
PDF
Sty
07

Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin

Wykład prezentowany uczestnikom opublikowany jest w TUW. Omówiony jest kryzys psychologiczny, zasady powstawania kryzysu, typowe reakcje i zachowania. Druga część wykładu omawia syndrom presuicydalny i typowe kryzysy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Problem nawrotów traktowany jest w kategoriach kryzysu.

Drukuj
PDF
Sty
07

Złość pacjenta – złość terapeuty. Rozpoznawanie źródeł i metody pracy terapeutycznej

*Uczestnicy szkolenia rozpoznają swój indywidualny sposób uczestniczenia w relacji terapeutycznej z osobą agresywną; posiądą wiedzę z zakresu technik i postaw terapeutycznych w relacji ze złośnikami; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia sobie ze złością w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności odróżniania perspektywy terapeutycznej od perspektywy osobistej oraz zastosowania odpowiednich technik terapeutycznych z relacji z pacjentami agresywnymi.

*Uczestnicy nabędą umiejętności oderwania się od swojego punktu widzenia oraz komunikowania tego pacjentowi swej złości w sposób dla niego zrozumiały; nabędą umiejętności świadomego i celowego stosowania technik kierowania swoją złością.

Drukuj
PDF
Sty
07

Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości

Uczestnicy posiądą wiedzę na temat diagnozowania osobowości o typie zależnym, rozpoznają swoje  indywidualne trudności w kontakcie z tymi pacjentami,

Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania procedur psychoterapii poznawczej w  relacji z pacjentami zależnymi na różnych etapach psychoterapii,

Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia    pacjenta uzależnionego o osobowości zależnej na poszczególnych etapach psychoterapii uzależnień.

Drukuj
PDF
Sty
07

Uczenie zachowań konstruktywnych pacjentów

*Uczestnicy rozpoznają swoje  indywidualne zasoby w byciu asertywnym; posiądą wiedzę z zakresu tech-nik prowadzenia treningu asertywności; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia w sposób asertywny w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania odpowiednich technik zmiany zachowań w  relacji z pacjentami na różnych etapach psychoterapii,

*Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia i tworzenia treningów zmiany zachowań adekwatnych dla pacjenta na poszczególnych etapach terapii.

Drukuj
PDF
Sty
07

Empatia i niezaborcza życzliwość jako narzędzia kontaktu terapeutycznego

Wykład na temat empatii i niezaborczej życzliwości pokazuje uczestnikom czym jest empatia. Opisuje 5 pozio-mów reakcji empatycznej. Każdy poziom zostaje bardzo szczegółowo omówiony. Wykład różnicuje indywidualne predyspozycje terapeuty do  reagowania empatycznego od umiejętności reagowania empatycznego. Uczestnicy szkolenia uczą się różnicować empatie od syntonii. Następnie dowiadują się co to jest zaborcza życzliwość, a co to jest niezaborcza życzliwość. Poznają typowe dla poszczególnych poziomów empatii reakcje werbalne.