Hostel

Program readaptacji społecznej realizowany w Hostelu skierowany jest do mężczyzn i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej,socjalnej (bezrobotnych, bezdomnych, także tych, dla których powrót do środowiska po ukończeniu podstawowego programu terapii niósłby ze sobą duże zagrożenie powrotu do używania alkoholu).

Program nastawiony jest na ugruntowanie efektów dotychczasowej terapii poprzez: umocnienie postaw abstynenckich ukształtowanych podczas terapii ; przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie; zwiększenie postaw prospołecznych; zwiększenie wiary we własne siły i kompetencje społeczne ;  zmniejszenie ryzyka nawrotów choroby wśród absolwentów programów terapeutycznych
( a tym samym  zmniejszenie szkód społecznych);  zwiększenie wiary społeczności lokalnej w powrót osoby uzależnionej do środowiska jako pełnowartościowego obywatela; integracja pacjentów kończących terapię ze środowiskiem lokalnym ; wyrównywanie szans życiowych dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej