Drukuj
PDF
Maj
17

Zakres Działalności

Wydawanie czasopism i periodyków


Prowadzimy działalność wydawniczą czasopism w formie drukowanej lub elektronicznej oraz przez Internet, wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.


EDUKACJAProwadzimy kształcenie praktyczne, ustawiczne oraz doskonalenie zawodowe poprzez:
-kursy komputerowe,
-kursy udzielania pierwszej pomocy,
-kursy BHP
-szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
-kursy szybkiego czytania,
-doradztwo edukacyjno-zawodowe,
-działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.


OPIEKA ZDROWOTNAProwadzenie zakładów opieki zdrowotnej psychiatrycznej oraz dla osób uzależnionych.

Prowadzenie fizjoterapii poprzez indywidualną i zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: masaż leczniczy, terapia ruchowa. Oferowana jest dla placówek medycznych, prywatnych gabinetów i indywidualnych pacjentów.

Praktyka pielęgniarek i położnych poprzez indywidualną i grupową działalność pielęgniarek i położnych. Oferowana jest dla placówek medycznych, prywatnych gabinetów i indywidualnych pacjentów.

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej związaną jest z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia, terapii logopedycznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.


POMOC SPOŁECZNA


Prowadzimy pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.

Prowadzimy:
-domy dla bezdomnych,
-domy dla samotnych matek z dziećmi,
-ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,
-poradnia, schroniska  
-odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, 
-dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, 
-pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, 
-działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci 
-poradnie małżeńskie i rodzinne, 

Prowadzimy działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób osób bezrobotnych, osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie,