SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEZNIEŃ CEDR - Edycja XV 2020/2021

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


1. Dane osobowe


2. Adres zameldowania


3. Adres do korespondencji
4. Kontakt


5. Dane do rachunku
6. Wykształcenie


Kserokopię dyplomu, świadectwa, bądź zaświadczenia z uczelni przedłożyć w załączeniu.7. Zakład pracy


Potwierdzenie etatowego zatrudnienia/wolontariatu/praktyki zawodowej* w placówce lecznictwa odwykowego w wymiarze 100 godzin


Oświadczenie kandydata