Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR sp z o.o. Borówno 68 58-379 Czarny Bór. Zwanym dalej jako „CEDR „ .

„CEDR” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Edyta Turska. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pisemnie poprzez adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1, telefonicznie –  tel. 75 742 37 57.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia się na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także w celu realizacji tej umowy

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń

• art. 6 ust 1 pkt. a) RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, organy władzy publicznej oraz uprawnione podmioty, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa (np. sady, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną), podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora. Podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

• Prowadzenia rekrutacji uczestników szkolenia Szkoła Psychoterapii Uzależnień – dotyczy osób uczestniczących w rekrutacji, lecz nie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu,

• Realizacji szkolenia Szkoła Psychoterapii Uzależnień.

Po upływie wskazanych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązujący w „CEDR” okres przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleń wynoszący 10 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

…………………………………………………..

(data i czytelny podpis)