Regulamin Szkoły Psychoterapii Uzależnień

Regulamin
Szkoły Psychoterapii Uzależnień
Art I. ZAŁOŻENIA SZKOLENIA
§ 1

 1. Szkoła Psychoterapii Uzależnień, zwana dalej Szkołą, jest przedsięwzięciem edukacyjnym,
  szkoleniem kursowym nieciągłym.
 2. Szkoła prowadzi szkolenie na podstawie udzielonej przez dyrektora Krajowego Biura do
  Spraw Przeciwdziałania Narkomanii rekomendacji.
 3. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty
  psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.
  §2
 4. Szkoła, oprócz wiedzy teoretycznej niezbędnej do prowadzenia profesjonalnej terapii
  uzależnienia i współuzależnienia, dostarcza praktycznych umiejętności terapeutycznych,
  psychoterapeutycznych, a także uczy stosowania określonych procedur, niezbędnych przy
  udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin.
  §3
 5. Szkoła prowadzi szkolenie wspólnie dla dwóch grup zawodowych – specjalistów
  i instruktorów.
 6. Podobieństwa w programie szkolenia dotyczą zakresu przekazywanej wiedzy,
  podstawowych umiejętności terapeuty uzależnień, kształtowania postaw pomocnych
  w rozumieniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sposobów ich
  rozwiązywania.
 7. Różnice w programie szkolenia instruktorów i specjalistów zaznaczane są przez
  Wykładowców na poziomie; przekazywania wiedzy teoretycznej, omawiania kompetencji
  niezbędnych dla przeprowadzenia konkretnego postępowania terapeutycznego, wymagań
  stawianych przy realizacji zadań domowych w kontakcie z pacjentem, sprawdzania
  przyswojonej wiedzy.
  Art II. ZASADY UCZESTNICTWA
  §4
 8. Instruktorem terapii uzależnień mogą być osoby które: posiadają wykształcenie co najmniej
  średnie lub średnie branżowe.
 9. Specjalistą terapii uzależnień mogą być osoby które: posiadają tytuł zawodowy lekarza lub
  tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po
  studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna,
  socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia .
 10. W czasie trwania Szkoły jego uczestnicy są zobowiązani do:
  a) zachowania bezwzględnej abstynencji od substancji psychoaktywnych innych niż te
  przepisane przez lekarza (alkohol, narkotyki), zarówno w trakcie sesji seminaryjno –
  wykładowych, jak i zajęć praktycznych. Uczestnicy nieprzestrzegający powyższej zasady
  będą skreśleni z listy studentów!
  b) postępowania zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Terapeuty Uzależnień.
  Uczestnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą skreśleni z listy studentów!
 11. Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy mają prawo do korzystania z rozmaitych dotacji
  i dopłat, są jednak zobowiązani do powiadomienia Kierownika Szkoły o wszelkich dotacjach,
  które mają bezpośredni wpływ na organizację administracyjną i finansową całego szkolenia.
 12. Uczestnicy szkolenia mają prawo do korzystania z zajęć jedynie po uiszczeniu opłat
  zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 13. Nieukończenie szkolenia z powodu małego zaangażowania się w proces dydaktyczny,
  nieusprawiedliwionych nieobecności, złamania warunków określonych w punkcie § 4 pkt. 3
 • powoduje utratę poniesionych kosztów.
  Art. III SPRAWDZANIE KOMPETENCJI NABYTYCH W TRAKCIE SZKOLENIA
  §5
 1. Studentów obowiązuje bezwzględna obecność na treningu interpersonalnym
  i intrapsychicznym (I i II sesja). Zaliczenie obu sesji następuje po odbyciu treningów.
 2. Studenta obowiązuje obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych (sesje III do XII).
  Zaliczenie sesji następuje po stwierdzeniu uczestnictwa -wyjątki określa Regulamin Szkoły
  (Art. II § 5 pkt 9) oraz zaliczeniu repetytorium z danej sesji i odrobieniu zadań domowych.
 3. Studentów obowiązuje systematyczna realizacja zadań domowych. Prace domowe
  zawierają:
  a) wskazaną lekturę, z którą student zobowiązany jest się zapoznać,
  b) pracę pisemną, która dotyczy pacjenta lub placówki,
  c) przeprowadzenie określonych zadań terapeutycznych (np. poprowadzenie zajęć
  grupowych lub indywidualnych).
 4. Nie wykonanie zadania domowego z przyczyn niezależnych od studenta będzie
  rozpatrywane w trybie indywidualnym przez Kierownika Szkoły.
 5. Praca domowa jest zróżnicowana dla grupy osób realizujących program dla specjalistów
  oraz dla grupy osób realizujących program instruktorów.
 6. Po sesji III, IV, V, VI, VIII, IX, X, i XI studenci otrzymują ankiety z przygotowanymi
  pytaniami wyboru oraz pytaniami opisowymi (repetytorium) sprawdzającymi rozumienie
  przekazanej wiedzy i umiejętności podczas sesji.
 7. Zaliczenie repetytorium jest zróżnicowanie i tak: dla grupy osób realizujących program dla
  specjalistów (min. 60% punktacji) oraz dla grupy osób realizujących program instruktorów
  (min. 40% punktacji).
 8. Każdorazowo udział na zajęciach potwierdzany jest wpisem prowadzącego do Dziennika
  Zajęć.
 9. Nieobecność spowodowana obiektywną sytuacją będzie rozpatrywana indywidualnie przez
  Kierownika Szkoły, dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie do 10% zajęć wykładowo –
  warsztatowych.
 10. Nieobecność na całej sesji powoduje konieczność jej odrobienia z kolejną edycja Szkoły
  organizowaną przez CEDR.
 11. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia i dyplomu jest
  potwierdzona obecność na wszystkich zajęciach, pozytywny wynik repetytoriów i testu
  końcowego oraz samodzielne przygotowanie i dostarczenie materiałów wymienionych
  w harmonogramie prac domowych.
  Art IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  §6
 12. Szkoła Psychoterapii Uzależnień obejmuje 701 godzin dydaktycznych. Zajęcia
  prowadzone są w formie treningów, zajęć teoretycznych (wykładów) oraz warsztatów
  (ćwiczeń).
 13. Maksymalna liczba uczestników jednej edycji szkolenia wynosi 75 osób, przy czym jedna
  grupa treningowa liczy max. 15 osób, jedna grupa warsztatowa liczy max. 25 osób.
 14. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są centralnie dla wszystkich grup. Terminy
  zostaną podane na okres całej edycji szkolenia.
 15. Każda edycja szkoleniowa trwa 12 miesięcy.
 16. Nabór na poszczególne edycje szkoleniowe podawany jest z odpowiednim wyprzedzeniem
  na stronie internetowej CEDR w zakładce Szkoły Psychoterapii Uzależnień.
  Art V. KADRA
  §7
 17. Kierownikiem Szkoły jest certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień znajdujący
  się liście osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych.
 18. Podstawowy zespół dydaktyczny stanowią:
  ▪ Wykładowcy na stale współpracujący ze Szkołą – doświadczeni psycholodzy,
  kierownicy stażowych placówek lecznictwa odwykowego, posiadający certyfikaty
  specjalisty psychoterapii uzależnień, znajdujący się na liście superwizorów
  psychoterapii uzależnień.
  ▪ zaproszeni Wykładowcy – profesorowie i doktorzy uczelni wyższych, specjaliści
  w zakresie wiedzy będącej przedmiotem szkolenia,
  ▪ Współpracownicy – certyfikowani specjaliści z wiodących ośrodków leczenia
  uzależnień,
  Art V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §8
 19. Dla sprawnego przebiegu procesu dydaktycznego Szkoła współpracuje z: WOTUW
  Czarny Bór (w tym z PTUiW w Kamiennej Górze, PTUiW w Świdnicy, PTUiW
  w Dusznikach Zdrój, PTUiW w Świebodzicach i HOSTEL w Czarnym Borze), WOTUW
  Stanomino, WOTUW w Stalowej Woli, gdzie Studenci mogą prowadzić wybranych
  pacjentów w ramach procesu dydaktycznego SzPU. Umożliwia to podjęcie kształcenia się
  przez osoby niezatrudnione w lecznictwie odwykowym.
 20. W celu odbycia stażu klinicznego w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin dydaktycznych
  w okresie nie krótszym niż 10 dni w podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną
  opinię dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (§2 ust. 1 pkt. 5
  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
  uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766) Student otrzyma skierowanie na staż kliniczny. Lista
  placówek stażowych znajduje się na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw
  Przeciwdziałania Narkomanii.
 21. W celu odbycia superwizji klinicznej u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji
  (superwizora psychoterapii uzależnień), które uzyskały pozytywną opinię dyrektora
  Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (§2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia
  Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
  (Dz.U. 2019 poz. 766) Student otrzyma skierowanie na superwizję kliniczną. Lista
  superwizorów znajduje się na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw
  Przeciwdziałania Narkomanii.
  §9
  Bezpośredni nadzór nad przebiegiem szkolenia sprawuje Kierownik Szkoły Psychoterapii
  Uzależnień.
  §10
  Skargi na piśnie przyjmuje Kierownik Szkoły Psychoterapii Uzależnień.
  §11
  Odwołania od decyzji Kierownika Szkoły można składać do Prezesa Centrum Edukacji
  Doradztwa i Rozwoju.