Założenia funkcjonowania i organizacja

SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIE

Założenia funkcjonowania i organizacja
SZKOŁY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

A. Organizacja i działanie Szkoły

Szkoła Psychoterapii Uzależnień prowadzona przez Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju
jest następcą Szkoły Psychoterapii Uzależnień Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Autorzy projektu – mistrzowie i
współpracownicy przenieśli swoje doświadczenie i prawa autorskie do nowego podmiotu –
Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o.
Zajęcia będą odbywały się w trzech blokach tematycznych:
• blok zajęć treningowych
• blok zajęć wykładowych
• blok zajęć praktycznych
W bloku zajęć treningowych przewidzianych jest łącznie 100 godzin zajęć. W tym 50 godzin
edukacyjnych treningu interpersonalnego i 50 godzin edukacyjnych treningu
intrapsychicznego. Treningi prowadzą doświadczeni i sprawdzeni trenerzy i superwizorzy
treningu psychologicznego PTP. Będą również doświadczenie zdobywać, jako kotrenerzy,
specjaliści psychoterapii uzależnień doskonalący swe umiejętności w naszej Szkole Trenerów
PTPU. Treningi prowadzić będą między innymi:
⚫ Henryk Kędzierski (superwizor psychoterapii PTP)
⚫ Sławomir Grab (trener PTP)
⚫ Zuzanna Kasprzak (trener PTP)
⚫ Kamila Mędrykiewicz (trener PTP)
⚫ Jerzy Moroz (trener PTP)
W bloku wykładowym studentom Szkoły oferujemy 137 godzin szkolenia teoretycznego w
zakresie psychologii klinicznej, psychopatologii, problemów społecznych w psychoterapii
uzależnień. Wykłady zostały oddane w ręce wybitnych pracowników naukowych i
teoretycznie przygotowanych wykładowców praktyków.
Wykłady będą prowadzili tacy specjaliści jak:
• mgr Sławomir Grab (superwizor, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapii
poznawczo-behawioralnej)
• mgr Henryk Kędzierski (superwizor, specjalista psychologii klinicznej, profilaktyki i
resocjalizacji)
• mgr Zuzanna Kasprzak (specjalista w zakresie Dialogu Motywującego,
Psychodietetyki, Psychoterapii uzależnień chemicznych i behawioralnych)
• dr Paweł Sikora (specjalista w zakresie filozofii i patologii społecznych)
• mgr Agata Hoffman – Kauc (specjalista w pracy terapeutycznej z osobami
młodocianymi)
• mgr Justyna Włodarczyk (psycholog, specjalista Terapii Motywującej, Psychoterapii
Gestalt)
W bloku zajęć praktycznych proponujemy studentom 464 godziny edukacyjnej praktycznej
nauki zawodu.
Studenci, w grupach 15-25 osobowych, będą uczyli się pracy z pacjentem
uzależnionym oraz członkami jego rodziny. Poszczególne etapy postępowania
diagnostycznego, kontaktu indywidualnego i grupowego oraz innych umiejętności ważnych
dla terapeuty będą ćwiczone i omawiane w kontekście konkretnego pacjenta. Pacjenci są
realnie leczącymi się osobami w placówkach macierzystych studentów. Warsztaty
realizowane są w kontekście realnej pracy terapeutycznej, uwrażliwiają przyszłych
psychoterapeutów i instruktorów na problemy etyczne postępowania, zagadnienia kliniczne
oraz ukazują aspekty administracyjno- prawne udzielania świadczeń zdrowotnych. Pokazują
również realne funkcjonowanie placówki lecznictwa odwykowego, przydatność stosowanych
metod i procedur oraz współpracę zespołu terapeutycznego.
jego możliwości.
B. Kryteria doboru studentów
Studenci – kandydaci do Szkoły Psychoterapii Uzależnień po spełnieniu formalnych
wymogów nakreślonych przez KBdSPN w warunkach akredytacji i procesu certyfikowania
(*szczegółowe warunki określone są w Regulaminie SzPU).
C. Czas trwania szkolenia i zjazdów

Szkolenie w SzPU jest bardzo intensywne. Obejmuje łącznie 701 godzin zajęć (100
godzin treningu + 137 godz. teorii + 464 godz. praktyki). Studenci uczestniczą w 12
zjazdach. Rozłożone są na okres 12 miesięcy (tj. dwóch semestrów). Dwa zjazdy
(treningi) po 5 dni, pozostałe 10 zjazdów po 5,5 dnia.

Pierwsze dwa zjazdy (zajęcia treningowe) odbywają się w naszych placówkach
treningowych (Boguszów Gorce, Kamienna Góra) dla wszystkich zakwalifikowanych
do Szkoły studentów.

Zjazdy od 3 do 12 (zajęcia teoretyczne i praktyczne) odbywają się w centralnie w
Kamiennej Górze.

Terminy poszczególnych sesji będą wyznaczone na dany cykl szkolenia.

Szkoła posiada sale dydaktyczne, które umożliwią pracę warsztatową i kliniczną.

W miejscu centralnym organizatorzy zapewniają pomoc studentom w znalezieniu
noclegów i wyżywienia na czas trwania szkolenia.

Program Szkolenia
Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi I etap Szkolenia w dziedzinie uzależnień składa się z
bloków tematycznych i zawiera poniżej zapisane tematy:
1) Treningi psychologiczne – praca uczestników szkolenia nad osobistymi problemami oraz
własnym rozwojem – w wymiarze 100 godzin, w tym:
• Trening interpersonalny
• Trening intrapsychiczny
2) Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin, obejmują co najmniej:

Wprowadzenie do psychopatologii, w tym:
a) psychopatologię ogólną i szczegółową, pojęcie choroby i zaburzenia psychicznego,
b) podstawowe objawy zaburzeń psychicznych,
c) zespoły zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości,
d) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją ICD,
e) zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości współistniejące z używaniem alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;

Wprowadzenie do psychoterapii, w tym:
a) podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii, w tym podejścia integracyjne,
b) podstawowe zjawiska i fazy procesu psychoterapii,
c) techniki w psychoterapii,
d) problemy i zjawiska terapii grupowej,
e) problemy etyczne w psychoterapii;

Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych, w tym:
a) charakterystykę alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych
substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm,
b) neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje i modele uzależnień,
c) ocenę kliniczną pacjenta, w tym diagnozę nozologiczną i problemową,
d) planowanie celów i oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ograniczanie
używania, redukcję szkód zdrowotnych i społecznych lub osiągnięcie abstynencji,
e) monitorowanie terapii pacjenta,
f) psychoterapię opartą o wyniki badań naukowych,
g) metody, procedury i techniki psychoterapii uzależnień,
h) czynniki leczące i czynniki niespecyficzne w psychoterapii uzależnień;

Oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania
społecznego pacjentów, w tym:
a) pracę środowiskową,
b) ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych,
c) rolę grup samopomocowych w procesie zdrowienia,
d) rehabilitację społeczną i zawodową oraz reintegrację społeczną,
e) zintegrowany model opieki nad pacjentem zawierający oddziaływania medyczne,
psychoterapeutyczne i społeczne;

Leczenie farmakologiczne w terapii osób uzależnionych, w tym:
a) leczenie zespołów abstynencyjnych,
b) farmakoterapię uzależnień, w tym leczenie substytucyjne osób uzależnionych;

Populacje ze szczególnymi potrzebami w psychoterapii uzależnień, w tym:
a) osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości,
b) kobiety, w tym matki z dziećmi,
c) osoby niepełnoletnie,
d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
e) osoby niesłyszące i niedosłyszące,
f) osoby starsze;

Pracę terapeutyczną z bliskimi osób uzależnionych:
a) funkcjonowanie rodziny z problemem zaburzeń, o których mowa w ust. 1,
b) teorie i koncepcje dotyczące zaburzeń, o których mowa w ust. 1, występujących u osób
spokrewnionych lub niespokrewnionych, będących następstwem używania alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych
lub z wykonywania zachowań kompulsywnych przez ich bliskich,
c) teorie i koncepcje psychoterapii zaburzeń, o których mowa w ust. 1, występujących u osób
bliskich,
d) podstawy pracy psychoterapeutycznej z rodziną i parą z problemem zaburzeń, o których
mowa w ust. 1,
e) zjawisko przemocy w rodzinie – metody interwencji i psychoterapii osób
doświadczających przemocy i sprawców przemocy;

Prawne aspekty używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i
nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin. W czasie szkolenia powinny
być trenowane praktyczne umiejętności , a w szczególności:

 • motywowania do zmiany
 • pomaganie w kontakcie indywidualnym z pacjentem
 • prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego
 • praca z grupą terapeutyczną
 • prowadzenie sesji terapii grupowej
 • praca z rodziną
 • prowadzenie sesji rodzinnych
 • nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu
 • diagnozowanie
 • rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania
 • konstruowanie indywidualnych planów terapii
 • monitorowanie postępów pacjenta w terapii
  -prowadzenie oddziaływań edukacyjnych
  -prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych
 • prowadzenie interwencji kryzysowej
 • pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykowne i szkodliwie
  -praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów
  pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów,
  współpraca z instytucjami).
  Na II etap szkolenia składa się superwizja kliniczna – w wymiarze nie mniejszym niż 80
  godzin dydaktycznych, odbywająca się u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji
  klinicznej i staż kliniczny – obejmujący nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych w okresie nie
  krótszym niż 10 dni, podejmowane po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć
  teoretycznych i zajęć warsztatowych.
  Program szkolenia zakłada różnicowanie poziomu nauki specjalistów psychoterapii
  uzależnień i instruktorów terapii uzależnień pod kątem wymaganych od tych grup
  kompetencji zawodowych i świadczeń, do wykonywania których są oni uprawnieni.
 1. Harmonogram szkolenia.
  Numer sesji Temat sesji Ilość
  godzin
  edu.
  wykłady warsztaty
 2. Trening interpersonalny 50
 3. Trening intra psychiczny 50
 4. Psychologia kliniczna i osobowości 29 32
 5. Podstawy pomocy psychologicznej 16 44
 6. Psychopatologia uzależnień 18 42
 7. Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej 12 48
 8. Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II 60
  Numer sesji Temat sesji Ilość
  godzin
  edu.
  wykłady warsztaty
 9. Psychoterapia grupowa 10 52
 10. Psychoterapia współuzależnienia 10 50
 11. Rodzina z problemem uzależnień 21 39
 12. Uzależnienie od narkotyków 8 52
 13. Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą 13 45
  RAZEM 100 137 4